Algemene voorwaarden op de toegang en gebruik van de website Easity.nl

Definities.
Easity: Easity is een dienstverlenend internetplatform. Easity probeert vraag en aanbod in de markt bij elkaar te brengen.
Easity.nl: Website waar bedrijven zich kunnen registreren, en door consumenten online een dienst kan worden geboekt.
Bedrijven: Bedrijven die door en na inschrijving deelnemen aan het platform Easity en derhalve hun specifieke bedrijfsgegevens en tarieven hebben achtergelaten op Easity om te kunnen worden geselecteerd en beoordeeld op betrouwbaarheid door kopers van diensten op Easity.
Gebruiker: Consumenten die op Easity.nl mogelijkheid hebben, waarmee online een dienst kan worden geboekt.

Gebruik van Easity.nl:

- Het is uitdrukkelijk verboden Easity.nl te gebruiken op een andere wijze als is beschreven op de website Easity.nl.
- Gebruiker dienen er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geboekte dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
- Bedrijven dienen er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Easity is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die worden aangeboden door bedrijven, noch is Easity verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijke toelaatbaarheid van producten of diensten die worden aangeboden.
Intellectueel eigendom:
- De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites van Easity, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Easity, respectievelijk haar licentiegevers of bedrijf.
- Het is derden verboden om Easity te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van Easity voor eigen privé gebruik.
Geschillen:
- Een geschil tussen koper en bedrijf inzake de (potentiële) overeenkomst dient bedrijf op te lossen. Easity is uitdrukkelijk geen partij in dit geschil.
- Easity heeft de mogelijkheid tot uitsluiting van het account indien er betalingsgeschillen zijn tussen bedrijf en koper(s) en/of er negatieve beoordelingen zijn inzake de betrouwbaarheid van bedrijf en / of gebruiker.
Verwijzingen:
- Easity bevat verwijzingen naar websites van derden. Easity heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze sites van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
- Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, dan zijn de voorwaarden en de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Easity is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
Beveiliging:
Easity spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand der techniek.
Aansprakelijkheid:
- Easity sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op eniger wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Easity.
- Easity is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op eniger wijze voortvloeien uit handelingen door derden verricht, de onmogelijkheid om Easity te gebruiken, onrechtmatig gebruik van Easity door een derde en handelingen van derden, nadat een opdracht tot stand is gekomen door gebruikmaking van Easity.
- De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Easity of haar ondergeschikten met betrekking tot Easity.
- Easity is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
- De aansprakelijkheid van Easity voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige weergave van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat wordt berekend voor dienstverlening van Easity.
- Easity is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
Uitsluiting:
Easity behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van Easity, indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, en onverminderd het recht van Easity om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
Diversen:
- Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
- Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
- Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Easity worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op Easity. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Persoonsgegevens:

- Easity legt de persoonsgegevens die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruik maken van Easity in haar database vast.
- Indien gebruik wordt gemaakt van Easity dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam / adres /kvk/ivw/ woonplaatsgegevens, emailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker en/of bedrijf garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van Easity.
Gebruik van persoonsgegevens:
- Door gebruikmaking van Easity is gebruiker / bedrijf akkoord dat persoonsgegevens naast het tot stand komen van opdrachten en met inachtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en site verbetering, alsmede voor maandelijkse toezending van de nieuwsbrief betreffende Easity in samenwerking met haar partners of afnemers. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is.
- In het kader van het tegengaan van misbruik van Easity, zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek persoonsgegevens van gebruikers van Easity ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP adressen ter beschikking worden gesteld.
- Gebruiker die bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing als omschreven, kan dit gebruik doen eindigen door zijn bezwaar schriftelijk in te dienen via info@Easity.nl
Misbruik van persoonsgegevens:
- Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Easity openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot telefoonnummers en emailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een mogelijke opdracht.
- Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel dan het sluiten van een mogelijke opdracht.
- Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,- (zegge tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het